रविवार, 17 अगस्त 2014

वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् .....


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् .....
 
भावानुवाद :
 
नवनीरद   आभायुत 
वंशीविभूषित    कर।
 
पीताम्बरधर;  अरुण 
विम्बफल सम अधर।
 
पूर्णेन्दुसुन्दर    मुख,
अरविन्द सदृश  नेत्र;
 
कृष्ण से इतर,  जानूँ 
मैं न परमतत्व अपर।। 
 
          
                              -अरुण मिश्र
 
मूल :
 
वन्शीविभूषित्करान्नवनीरदाभात
 
         पीताम्बराद  अरुणविम्बफलाधरोष्ठात 
 
पूर्णेन्दुसुन्दर्मुखारर्विन्दनेत्रात
 
         कृष्णात्परं किमपि तत्वमहम् न जाने ।।